Regulamin

 

 

 

Regulamin

 

DEFINICJE:

Administrator – INTERNIKO Portale Internetowe & T.O.W.

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania, przeglądania informacji

Klient – Przedsiębiorca, który zawarł umowę na świadczenie usług promocyjnych za pomocą  portalu z jego właścicielem : Interniko lub T.O.W.

PORTAL – SERWIS zamieszczony pod domeną: www.rodzinnehotele.pl

I

Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania postanowień właściwych regulaminów. Usługi udostępniane w na łamach portalu  mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług  udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.

 Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). 

INTERNIKO i T.O.W.   nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść materiałów (w tym ogłoszeń, reklam, nadesłanych artykułów, wypowiedzi w blogach i na forum, komentarzy oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Portalu i dodanych przez nich linków). T.O.W. Magdalena Kunikowska  zastrzega sobie prawo  blokowania dostępu do określonych materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter  tych wypowiedzi  jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego,  wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i  inne zakazane. Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały zaktualizowane,  Użytkownik użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników.

INTERNIKO i T.O.W.   nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na Portalu informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług.

Interniko i T.O.W.   bez uzyskiwania dodatkowych zgód, oświadczeń ma prawo do:  publicznego udostępniania zamieszczanych artykułów, informacji, wpisów zamieszczonych w każdym z katalogów i podkatalogów portalu oraz dp  publikowania przesłanych materiałów, w innych  portalach i wydawnictwach  drukowanych należących do T.O.W. Magdalena Kunikowska – z podaniem  źródła;  zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów serwisu;

Interniko i T.O.W.  zastrzega, że stosowany w Portalu  układ i kompozycja stron,  nawigacja , elementy graficzne, interaktywne aplikacje, zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo niestanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność  firmy T.O.W.  i są prawnie chronione.

II  REKLAMA

Regulamin określa zasady prezentacji  firm na łamach serwisu www. polskierolnictwo.pl  oraz warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.

W celu dodania obiektu do katalogu firm należy  wypełnić formularz kontaktowy. Przedstawiciel Administratora skontaktuje się z Państwem w celu przedstawienia ofert oraz warunków uczestnictwa w konkursie. (oferta dopasowana jest indywidualnie wg kryteriów, które należy spełniać aby móc uczestniczyć w konkursie).  Podczas trwania umowy abonamentowej  Klient ma prawo do samodzielnej edycji  wpisu w trakcie trwania abonamentu. 

Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji   jest podpisanie zamówienia oraz terminowe uiszczanie Opłaty wynikającej z zamówienia.

 Warunki zawarcia umowy

Przedmiotem działalności portalu jest weryfikacja i ocena obiektów pod kątem przychylności Rodzinom. 

W konkursie mogą brać udział obiekty które mają przygotowaną infrastrukturę do przyjmowania rodzin z dziećmi (odpowiednie wyposażenie, doświadczony personel itd). Poziom świadczonych usług oceniać będą użytkownicy - internauci, oraz przedstawiciel organizatora konkursu podczas osobistego audytu. Hotele zgłaszające się do konkursu wyrażają zgodę na przyjęcie audytu i  sprawdzanie warunków hotelowych oraz świadczonych usług (głownie pod kątem dzieci). Szczegóły audytu będą opisane szczegółowo w odrębnej umowie. 

Przedmiotem Umowy jest również świadczenie Usług reklamowych - promocyjnych prowadzonych przez Administratora na rzecz Klienta.

Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru firm, z którymi zostanie podjęta współpraca.

Czas wyświetlania reklamy/wpisu  jest określony w zamówieniu.

Za datę zawarcia umowy, uważa się datę podpisania umowy przez Klienta.

Płatności

Opłata za świadczone usługi  jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.

Płatności można dokonać poprzez system płatniczy lub tradycyjnym przelewem/przekazem.

Do Opłaty  za Usługę doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.

Opłata Abonamentowa opłacana jest na podstawie wystawionej Faktury VAT - przesłanej drogą mailową na wskazany adres e-mail plus faktura w formie papierowej jest wysyłana listem poleconym na adres wskazany w zamówieniu.

Klient zobowiązuje się do zapłaty należności za wystawioną Fakture Vat na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

W razie nie dokonania płatności w terminie, Administratorowi przysługuje prawo do naliczenia Klientowi odsetek za zwłokę, w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, od nie uiszczonych opłat, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności faktury.

 Obowiązki Administratora

Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta z należytą starannością.

Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących oferty  Klienta na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną oraz elektroniczną.

Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam innych serwisów konkurencyjnych.

 Obowiązki Klienta

Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania Opłat wynikających z zamówienia usług reklamowych.

Klient zobowiązuje się do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach danych teleadresowych

Klient zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania tekstów, zdjęć, filmów video i innych potrzebnych do należytego wykonania usługi .

Klient odpowiada w pełni za treść zamieszczonego wpisu.

Klient dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal l w celach promocyjnych.

Klient podpisując umowę o Świadczenie Usług Reklamowych poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Jego akceptacją.

Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z serwisu – bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy.

III TECHNICZNE

INTERNIKO  dołoży wszelkich starań w zakresie  prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od T.O.W. Magdalena Kunikowska.

INTERNIKO  zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.

 

Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: kontakt@rodzinnehotele.pl   powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych),; przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane  w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: kontakt@rodzinnehotele.pl

Współpraca