Lwówek Śląski

Najważniejsze imprezy plenerowe

 

Lwóweckie Lato Agatowe (święto poszukiwaczy skarbów Ziemi) to impreza plenerowa, której głównym elementem jest międzynarodowa giełda minerałów uważana za największą mineralogiczną imprezę w Polsce:ponad 200 stoisk z minerałami, w ramach LLA obyło się kilkanaście wystaw tematycznych i kolekcjonerskich, np.: „Metale Zaklęte w Kryształach”, „Skamieniała Flora”, Wystawa paleontologiczna “Polskie dinozaury”, “Madagaskar -ginący świat”, „Minerały Maroka”, kilka stanowisk z prezentacjami cięcia i szlifowania kamieni ozdobnych oraz płukania złota,chata walońska z zaaranżowanym wyrobiskiem agatowym,bezpłatne ekspertyzy okazów.Innym elementem LLA jest znaczących rozmiarów rodzinny festyn rekreacyjny oferujący między innymi dwie sceny (w tym scena dziecięca) z bogatym programem estradowym (występy gwiazd polskich i zagranicznych) oraz barwny jarmark rozmaitości z ponad 160 stoiskami.Lwóweckie Lato Agatowe odwiedza corocznie około 50000 osób z kraju i zagranicy.Lato Agatowe otrzymało certyfikat POT, jako jedna z najlepszych imprez turystycznych w kraju.

Atrakcyjność turystyczna gminy

 

Lwówek Śląski i otaczające go ziemie to jedno z piękniejszych zakątków Polski.  Gmina leży pomiędzy Pogórzem Kaczawskim na wschodzie i Izerskim na zachodzie oraz miedzy Borami Dolnośląskimina północy i Karkonoszami na południu.  Największym skarbem jest rzeka Bóbr.  To ona i jej dopływy ukształtowały tutejszy krajobraz rzeźbiąc wiele pięknych pagórków, żyznych dolin i tajemniczych zalesionych wąwozów. Cała dolina to jeden wielki skarb przyrodniczy,a sama rzekato raj dla wędkarzy i kajakarzy. W jej dolnym biegu na północ od LwówkaŚląskiego ulokowanych jest kilka jazów i elektrowni wodnych. Powyżej Lwówka Śląskiego Bóbr przepływa przez dwa Jeziora Rakowickie.Ten wyjątkowo malowniczy akwen znakomicie nadaje się do uprawiania sportów wodnych –kajakarstwa, żeglarstwa czy windsurfingu. Na jego północno-zachodnim brzegu znajduje się stanica wędkarska, wypożyczalnia sprzętu pływającego oraz restauracja.Samo Miasto Lwówek Śląskijest atrakcyjnepod względem turystycznymgłównie dzięki swoim zabytkom. Poza atrakcjamiLwówkaŚląskiego, cały obszar gminy posiada bardzo duże walory przyrodnicze.

Gmina Lwówek Śląski jest niewątpliwie miejscem urokliwym, na co składają się walory środowiska naturalnego, zróżnicowany krajobraz, łagodny klimat, czyste powietrzeoraz bogactwo terenów leśnych. Stanowi to potencjał do rozwoju turystyki,dla osóbszukającychwypoczynku z dala od wielkich miast i ruchliwychcentrów turystycznych. Atutem gminy jest jej historia, tradycje i zabytki, ciekawa i różnorodna oferta imprez kulturalnych, bliskość do atrakcyjnych miejsc wypoczynku –Karkonosze, Izery. Kapitałem gminy są równieżludzie, którzy chcąi mogą pracować na jejwizerunek.Rozwójturystyki należy prowadzić tak, aby nowecele i zadania uzupełniły dotychczasową ofertęi stanowiły kompleksowypakiet dla osób chcących odpoczywać w naszej gminie.

 

Obszary chronione środowiska przyrodniczego

Na terenie gminy Lwówek Śląski występuje: Park Krajobrazowy „Doliny Bobru”, obszary NATURA 2000, pomniki przyrody oraz gatunkowa ochrona roślin i zwierząt. Ponadto w założeniach parkowych znajdują się22 drzewa, które zostały objęte ochroną, jako pomniki przyrody ożywionej. Wbezpośredniej bliskości od granic gminy (w zakresie powiązań przyrodniczych) zlokalizowane są inne istotne dla regionu Sudetów Zachodnich wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody. Południowo-wschodnia część gminy znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego „Doliny Bobru” i jego otuliny. 

Park Krajobrazowy „Doliny Bobru"występujena powierzchni 12295 ha, wraz z otuliną obejmującą 11465 ha.  Na terenie gminyLwówek Śląski zlokalizowana jest północna część Parku o powierzchni 1822 ha. W granicach Parku znajdują się następujące miejscowości: południowo -wschodni fragment miasta Lwówek Śląski oraz wieś Dębowy Gaj. Natomiast w granicach otuliny zlokalizowane są wsie: Dłużec, Dworek, Górczyca, Pieszków, Radomiłowice i Sobota. Celem ochrony Parku Krajobrazowego „Doliny Bobru” jest ochrona szczególnych wartości przyrodniczych i kulturowych fragmentów doliny rzeki Bóbr, a przede wszystkim urozmaiconego przebiegu doliny Bobru z największym na Dolnym Śląsku zbiornikiem wodnym -Jeziorem Pilchowickim (na południe od granic gminy) oraz cennych ekosystemów leśnych z silnie zróżnicowanymi i przenikającymi się siedliskami leśnymi: nizinnymi, wyżynnymi i górskimi. Rzeka Bóbr stanowi ukierunkowaną niemal południkowo oś hydrograficzną Parku o długości 38 km i na tym odcinku oddziela Pogórze Izerskie od Pogórza Kaczawskiego oraz Gór Kaczawskich. Dolina Bobru przebiega w bardzo urozmaicony sposób, tworząc w kilku rejonach przełomy rzeczne, odsłaniające różnorodne
i różnowiekowe formacje skalne. W północnejczęści Parku (obrzeża Lwówka Śląskiego), znajduje się największe na Pogórzu Zachodniosudeckim zgrupowanie piaskowcowych form skalnych, nazywanych z uwagi na dużą malowniczość i różnorodność "Szwajcarią Lwówecką".Najcenniejszym krajobrazowo na terenie gminy jest odcinek pomiędzy wsią Sobota a Lwówkiem Śląskim, gdzie Bóbr załamuje się przez próg piaskowców cenomanu, wykorzystując strefę uskokową uskoku lwówecko-świerzawskiego.Na terenie Gminy Lwówek Śląski zlokalizowanych jest kilka obszarówwłączonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Panieńskie Skały

Obszar obejmuje ciąg skał piaskowcowych pochodzących z turonu, wypreparowanych ponad doliną Bobru po stronie zachodniej, wznoszących się ok. 50 m nad dno doliny. Teren leży w obrębie miejscowości Lwówek Śląski i porośnięty jest lasem mieszanym o pewnych cechach zespołu grądowego, lecz nieco zdegenerowanym. Jedno z dwóch istniejących w Polsce, odnalezionych po raz pierwszy w 2002 roku, stanowisk unikalnej paproci.   W tym obszarze zidentyfikowano też dwa rodzaje siedlisknaturalnych szczególnie chronionych.

Ostoja nad Bobrem

Przełomowa dolina rzeki Bóbr,stanowiąca granicę pomiędzy Pogórzem Kaczawskim
a Izerskim na odcinku od Siedlęcina (4 km na północ od Jeleniej Góry) po Wleń. Obszar obejmuje koryto Bobru wraz z otaczającymi je wzgórzami o silnie zróżnicowanej budowie geologicznej, w skład, której wchodzą m.in. bazalty, wapienie i piaskowce. Liczne doliny bocznych dopływów tworzą głębokie jary będące siedliskiem rzadkich gatunków roślin
i zwierząt. W pokryciu terenu dominują lasy oraz łąki i pastwiska. Na terenie obszaru występuje 13 rodzajów siedlisk naturalnych szczególnie chronionych (20% obszaru), a wśród nich doskonale zachowane płaty naturalnych lasów liściastych.

Surowce mineralne

Na terenie GminyLwówek Śląski występują liczne złoża surowców mineralnych, na bazie, których prowadzi swoją działalność wiele znaczących firm. Najważniejszymi surowcami są piaskowce czerwone i szare, które eksploatowane byływ kamieniołomach koło Lwówka Śląskiego, Soboty, Płakowic, Zbylutowa, Niwnici  Kotlisk, a  obecnie  eksploatowane są w Żerkowicach i Rakowicach Małych, Zbylutowie oraz  Skale. W Rakowicach Wielkichi Małych eksploatowany jestżwir i piasek, osadzonyw starorzeczach Bobru. W Niwnicach działa Kopalnia Gipsu i Anhydrytu "Nowy Ląd", która zajmuje się wydobywaniem gipsu i anhydrytu metodą podziemną.W Płóczkach Dolnych istnieje nieczynny kamieniołom wapienia czerwonego, który wypalano dawniej w pobliskim piecu wapienniczym. W okolicach wsi Żerkowice znajdująsię dwa wyrobiska nieczynnego kamieniołomu bazaltu.Na terenie gminy udokumentowano następujące złoża surowców mineralnych: złoża glin biało wypalających się, złoże wapieni, złoża gipsów i anhydrytów, złoża piaskowców, złoża kruszywa naturalnego.

Dodatkowo znajdująsię tu obszaryperspektywiczne pod względem wydobycia surowców mineralnych. Jest to rejon położonyniedaleko Płóczek Górnych, gdzie istnieje możliwośćudokumentowania złóżmarmuru, którymógłby byćwykorzystywanyprzy produkcji barwnych grysów.

 

 

Obiekty dziedzictwa kulturowego

 

Obszar gminy Lwówek Śląski jest terenem o dużym nasyceniu cennymi obiektami zabytkowymi z różnych epok i stylów.  Są to: kościoły, plebanie, zabudowania dworskie, budynki mieszkalne i gospodarcze, wiejskie aleje, parki i założenia cmentarne. Zachowały one elementy pierwotnych układów urbanistycznych.  W okresie powojennym stopień zachowania historycznie ukształtowanych układów zabudowy poszczególnychmiejscowości,zawyjątkiemśródmieściaLwówkaŚląskiego,nieuległzasadniczymzmianom.Najcenniejsze obiekty zabytkowe znajdują się na terenie miasta.  Pomimo likwidacji niemal całej historycznej, mieszkalnej zabudowy staromiejskiej w obrębie murów obronnych, Lwówek Śląski zachowałswoje unikalne zabytki. Miastolokowanona prawie niemieckim.  Dodziś zachował się wyjątkowo harmonijny układ urbanistyczny,typowy dla miast lokowanych na prawie niemieckim.Centralnie położony olbrzymi plac handlowy i rozchodzące się od niego promieniście ulice zamknięte podwójnym pierścieniem fortyfikacji obronnych nadają miastu kształt elipsy wypełniającej całą Nieckę Lwówecką. Dzięki kopalniom złota i rozwojowi kupiectwa miasto było bogate i ludne,a jegomieszkańcy wznosili wiele wspaniałych budynków,aby podkreślić jego pozycję. Pomimo licznychzawieruch dziejowych wiele z nich dotrwało do naszych czasów.

Do wyróżniających się należą: gotycko-renesansowy Ratusz w Rynku. Lwówecki ratusz z XIII wieku jest jednym z najstarszych ratuszy w Polsce. Wielokrotnie przebudowywany jest to obecnie zabytek 1-szej klasy. Wewnątrz zachowały się oryginalne freski stanowiące wystrój Sali Ławy Sądowej ze zbiorem eksponatów prezentujących historię ziemi lwóweckiej, pomieszczenie Lochu Głodowego i Izby Tortur z replikami narzędzi katowskich, oraz sklepienia cyrklowo żebrowe. Na szczególną uwagę zasługują unikatowe płyty nagrobne oraz bogato zdobiona Sala Ślubów. Nieopodal ratusza wybudowane zostały dwie fontanny, fontanna w zachodniej części rynku dostarczała wodę pitną i posiadała wodotrysk w kształcie lwa. Z  fontanny sukienników (wschodnia część rynku) czerpano wodę na potrzeby targu mięsnego.

Warte uwagi zabytki to: XIII-wieczny późnogotycki Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Klasztor i Kościół św. Franciszka z Asyżu; neogotycka Kaplica Cmentarna
i Cmentarz Komunalny; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z początku XX wieku; zespół budynków Dworca Kolejowego z 1885; gmach Urzędu Miasta i Gminy - Pałac Książęcy Hohenzollernów. Oprócz tego w mieście zachowało się wiele zabytkowych kamienic reprezentujących style historyczne pochodzących z XIX i początków XX wieku.

Jako jedno z nielicznych miast w Europie Lwówek Śląski ma niemalże w pełni zachowane średniowieczne mury obronne wrazbramami i basztami: Bolesławiecką i Lubańską. Lwóweckie mury obronne składają się z dwóch pierścieni otaczających miasto. Należą one do najciekawszych na Dolnym Śląsku.

Jednym z ciekawszych zabytków miasta jest słynny Browar Lwówek. Najstarsza wzmianka o lwóweckim browarze pochodzi z 1209 roku. W 1209 roku książę śląski Henryk Brodaty nadał mieszczanom lwóweckim prawo mili piwnej.  W drugiej połowie XIX wieku na miejscu dawnego zamku miejskiego Juliusz Hohberg wzniósł istniejący do dziś browar.

W mieście zachował się również zabytkowy kamienny most na Bobrze z 1558 r., przebudowany w końcu XVIII w. W pobliżu mostu rozegrały się dwie bitwy kampanii Napoleońskiej 1813 roku.

 


Galeria zdjęć


Atrakcje turystyczne w okolicy

  • Twierdza Srebrna Góra

    Twierdza Srebrna Góra jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kulturowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. W chwili powstania (1765-1777) należała do najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji w Europie. Największy podziw budził i nadal budzi potężny Donjon, jeden z najciekawszych obiektów fortyfikacji epoki nowożytnej. Jednak Twierdza Srebrna Gόra to w... » Zobacz więcej

  • Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich

      Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich Krzywa Wieża jest najstarszą budowlą miejską i symbolem Ząbkowic Śląskich, które przed II wojną światową nosiły miano „śląskiej Pisy”. Przez wiele lat pełniła funkcję dzwonnicy pobliskiego kościoła parafialnego. Dziś jest to punkt widokowy, z którego rozciąga się piękna panorama na Sudety Środkowe i Wschodnie. Budowa dzwonnicy została... » Zobacz więcej

  • Centrum Rekreacji i Sportu KOLOROWA

    ul. Parkowa 10, 58-540 Karpacz tel tel.: 75 76 19 098 e-mail:  biuro@kolorowa.pl www.kolorowa.pl   » Zobacz więcej

Współpraca